Siirry sisältöön.
Jalankulkijat-yhdistyksen logo. Punaisella täytetty ympyrä, jossa on kermanväriset reunukset. Kävelevät, piirretyt jalat laskeutuvat ylävasemmalta. Ympyrän sisäpuolella, alakaarta mukailee teksti 'Jalankulkijat' suuraakkosin.

Uusi ääni
kävelylle!

Yhdistyksen säännöt

Julkaistu 15.9.2023.

1. Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Helsingin jalankulkijat ry, ruotsiksi Helsingfors fotgängare rf ja englanniksi Helsinki Pedestrians' Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Toiminta-ajatus

Yhdistys edistää jalankulkua liikkumismuotona sekä toimii jalankulkijoiden edunvalvojana Helsingissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää keskusteluja, koulutuksia ja tapahtumia, harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä osallistua paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hankkia varoja järjestämällä yleisö- ja jäsentilaisuuksia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittamalla kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä sekä kannatusjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen sekä suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden (1) vuoden ajalta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuussa tai joulukuussa, ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouksen puheenjohtaja voi myöntää muille kuin yhdistyksen jäsenille läsnäolo ja puheoikeuden kokoukseen.

5. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokousten kokouskutsut on toimitettava jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla internetissä tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle sähköpostitse tai postitse.

6. Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluvat yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, neljästä kuuteen (4-6) yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä ja korkeintaan kaksi (2) yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä (ensimmäinen varajäsen ja toinen varajäsen).

Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa. Varajäsenestä tulee hallituksen kokouksen äänivaltainen varajäsen, jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Sama henkilö voi toimia puheenjohtajan tehtävässä yhtäjaksoisesti enintään neljän vuoden ajan. Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässä yhtäjaksoisesti enintään neljä vuotta, minkä jälkeen hän on edelleen vaalikelpoinen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan enintään vuodeksi kerrallaan ja päättää muusta keskinäisestä työnjaostaan sekä päättää yhdistyksen työntekijöiden ja muiden toimihenkilöiden valinnasta, vastuista ja valtuuksista. Varapuheenjohtajan on oltava hallituksen varsinainen jäsen.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille hallituksen jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja jos läsnä on vähintään puolet hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai henkilö, jolle hallitus on myöntänyt yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden, kukin erikseen.

8. Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.

Päätös tulee voimaan, jos kummassakin kokouksessa sääntöjen muutosta tai yhdistyksen purkamista on kannattanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesityksestä on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Yhdistyksen purkautuessa varojen käyttötavasta päätetään jälkimmäisessä purkamisesitystä käsittelevässä kokouksessa.

10. Sääntöjen hyväksyminen

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 15.8.2023 ja ne astuvat voimaan, kun säännöt merkitään yhdistysrekisteriin. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 31.8.2023.